Commissie Bijzondere diensten Commissie Bijzondere diensten
Commissie bijzondere Diensten 
 
De doelstelling van de commissie is om een bijdrage te leveren aan het voorbereiden, organiseren en verzorgen van inspirerende en afwisselende erediensten, met name de diensten met een bijzonder karakter. Hierbij tracht zij zo veel mogelijk de gemeenteleden te betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van de diensten. Daarnaast levert de commissie een bijdragen in het aanleren van nieuwe liederen uit het Liedboek aan de gemeente.
 
Visie en uitgangspunten.
.
Onze droom: Op zondag een eredienst waar de gelovigen van 0 tot 100 jaar gezamenlijk hun geloof vieren en inspiratie opdoen voor de week die voor hen ligt. Een dienst waarin  iets verrassend gebeurt, die iets origineels in zich heeft. Een dienst waarin, naast een dominee,  jong en oud hun inbreng hebben; in de voorbereiding maar ook tijdens de dienst.  Een dienst waarin, naast Woord en gebed,  lied en muziek een belangrijke plaats innemen.
Een dienst waarin gezongen wordt uit de nieuwe liedbundel met indien passend ook liederen uit andere bundels gekozen kunnen worden. Een dienst waarin andere vormen van zang  en muziek gestalte krijgen b.v. meerdere liederen die achter elkaar gezongen worden, wisselzang, ed.
Een dienst waarin naast/ i.p.v. orgel ook  instrumenten gebruikt worden.
Voorbereiding vindt plaats door verschillende “werk” groepjes  volgens een bepaald rooster.
 
Gericht op andersoortige erediensten voor jong en oud ( zie visie) zouden werkgroepen  breed opgezet kunnen worden  d.w.z. vanuit verschillende deskundigheid/kwaliteit wordt er een (onderdeel van de) dienst voorbereid en uitgevoerd. Hierbij zouden de bestaande commissies kunnen integreren b.v. commissie impulsdienst ,  commissie bijzondere diensten, …. Dit laatste droomonderdeel valt vooralsnog buiten onze opdracht.
De commissie denkt door middel van het onderstaande subdoelen de visie stapsgewijs gestalte te kunnen geven.
 
Hoofddoel:
In de eredienst neemt naast Woord en gebed muziek en liederen een belangrijke plaats in.  Hierin komt m.n. lofprijzing tot uiting . Een inspirerende eredienst is een dienst waarin  jong en oud zich aangesproken/thuis voelt
 
Subdoel 1: Nieuwe liederen aanleren
Middel: Door middel van muziekinstrumenten en mensen die het nummer al wel kennen.
Plan van aanpak: Verschillende nummers soms voor de dienst spelen, en deze gedurende meerdere weken herhalen.
 
Subdoel 2: Vernieuwing van de liedbundel
Middel: De nieuwe liedbundel zelf te gaan gebruiken
Plan van aanpak: verschillende nummers bij een thema aanpassen en veel bekende nummers zingen met af en toe een nieuw nummer en deze dan in plaats van één keer te zingen, goed instuderen en aanleren, door middel van subdoel 1.
 
Subdoel 3: Geen al te grote veranderingen aan te brengen in de dienst zelf
Middel: Spelen met muziek, met daarin wat vernieuwing
Plan van aanpak: We zouden graag altijd één kinderlied in de dienst behouden, maar altijd één tienerlied is ook leuk. Daarbij willen we in plaats van altijd het Klein Gloria naar een iets algemenere term, namelijk een glorialied. Wel willen we de psalm bij aanvang van de dienst behouden aangezien dit de verbinding met het volk Israël voorstelt. Aan het einde van de dienst willen we in plaats van altijd "Amen Amen Amen" als bevestiging een loflied zingen.
 
Subdoel 4: Van elke dienst een speciale dienst maken: een dienst toegankelijk voor jong en oud
Middel: Vernieuwing zonder al te veel veranderingen
Plan van aanpak: Behalve het bovengenoemde plan van aanpak bij subdoel 3 willen we elke dienst zorgen voor iets speciaals en daar gemeenteleden bij betrekken. Zij het de ene keer een koor, de andere keer een bandje, de andere keer iemand anders met een speciaal instrument, een kinderblokje of ander blokje met een aantal nummers achter elkaar, kinderen die voorin de kerk wat zingen
 
Subdoel 5: Zorgen dat er niet al te veel vooroordelen zijn van alle kanten vanuit de gemeente wat betreft de nieuwe liedbundel
Middel: goede informatie verstrekken
Plan van aanpak: 12 juni een gemeenteavond wat betreft muziek en het nieuwe liedboek. Communiceren via Samen en andere middelen
 
Subdoel 6: Meer interactie vanuit de gemeente met de dominee.
Middel: Meerdere zanggroepen aanstellen en groepjes aanstellen die de dienst voorbereiden.
Plan van aanpak: De zanggroepjes kunnen nieuwe liedjes uitzoeken, voordoen en aanleren voorin de kerk. Het is leuk als deze zanggroepjes van verschillende leeftijden zijn, zodat de ene keer een lied uit wordt gekozen door oudere mensen en de andere keer door jonge mensen, dus voor ieder wat wils. De andere groepjes die de dienst moeten voorbereiden kunnen nummers uitzoeken bijpassend aan het thema van de dienst. Ook kunnen ze misschien iets speciaals erbij halen, zoals een koor, een bandje of iets anders speciaals.
 
Subdoel 7: Weten wat er leeft bij de gemeente
Middel: Mensen bij de dienst betrekken en naar hun mening vragen
Plan van aanpak: Af en toe evaluatieformulieren in de banken leggen met daarop vragen zoals: Wat vond u goed aan de dienst en wat vond u minder? Welk nummer zou u vaker willen zingen? Wat vond u van het nieuwe nummer? Zijn er andere liederen welke u prachtig vind, en waarvan u vind dat we het vaker in de kerk moeten zingen? Etcetera.
 
 
Taakomschrijving
De taak van de commissie is om de predikant te assisteren bij de voorbereiding en de uitvoering van erediensten, met name de diensten met een bijzonder karakter. Dit betreft de diensten bij kerkelijke feestdagen: Kerst, Pasen en Pinksteren. Daarnaast de Startdienst (dit in combinatie met de Commissie School-Kerk- Gezin) de Glazenstaddiensten, en de Volkskerstzang.
De predikant kan in overleg ook voor andere diensten de assistentie van de commissie inroepen.
 
De assistentie kan o.a. de volgende elementen omvatten:
-meedenken, ideeën aandragen bij de voorbereiding van de diensten
-benaderen van koren, muziekgroepen e.d. voor muzikale bijdragen aan de diensten
-coördineren van het aanleren van liederen
-benaderen van gemeenteleden voor de medewerking aan de diensten
-organisatie van de dienst en omringende activiteiten (koffie/ herinnering aan de dienst)
voor de verzorging van publiciteit rond bijzondere diensten zal de PR worden ingeschakeld.
 
Verantwoordelijkheden
De commissie bereidt de bijzondere diensten en het aanleren van nieuwe liederen voor in nauwe en tijdige samenwerking met de dienstdoende predikant. Bij de diensten waarin de eigen predikant voorgaat, zal deze zo nodig zorgen voor afstemming met de kerkenraad, aangezien de kerkenraad (eind) verantwoordelijk is voor de vorm en inhoud van de erediensten.
 
Kosten
De commissie heeft geen eigen begroting. Voor de bestrijding van de extra kosten is de eerste collecte tijdens de Glazenstaddiensten en de Volkskerstzang voor het “ fonds Bijzondere diensten”. Hierbij is de regel dat kosten worden afgestemd op de verwachte collecte opbrengsten en dat gemiddeld over een jaar geen tekorten optreden.
De (extra)kosten in de overige bijzondere diensten, die veelal bescheiden van aard zijn, worden betaald uit de algemene middelen.
Indien de verwachte kosten duidelijk afwijken van het gebruikelijke patroon wordt door de commissie  vooraf  afgestemd met de (kleine)kerkenraad
 
Glazenstaddiensten
 
Deze koordiensten zijn er al sinds 1997 “Zingen in de Glazenstad”
 
Doelstelling van deze avonddiensten is om  een zangdienst te organiseren voor mensen uit het hele Westland. Tijdens deze diensten wordt er een groot koor uitgenodigd wat de mensen aanspreekt.
De dienst is opgedeeld in blokjes met veel liederen en korte lezingen/ overdenkingen.
Na de dienst is er koffiedrinken en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
De PR wordt gemaakt in de regionale kranten en posters worden verspreid over het Westland.
De kosten van het koor, moeten gedekt worden met de collecte.
terug