Organisatie van de kerkenraad Organisatie van de kerkenraad

De Kerkenraad is het bestuur van de kerk en wordt gevormd door de ouderlingen, de ouderling-kerkrentmeesters , de jeugdouderlingen, de diakenen en de predikant. In de regel komen zij zes maal per jaar bijeen om de hoofdlijnen van het beleid vast te stellen en te evalueren. 
De Kerkenraad wordt bij zijn bestuurlijke taken ondersteund door taakgroepen met commissies en werkgroepen. Leidraad voor het beleid is het beleidsplan, dat elke vier jaar wordt opgesteld en jaarlijks kan worden bijgesteld.
Om het contact met de gemeenteleden te bevorderen, is onze gemeente ingedeeld in wijken. De contactpersonen voor deze wijken zijn de ouderlingen. Welke straten onder welke wijk vallen en wie dus uw contactpersoon binnen onze gemeente is, staat vermeld in de gemeentegids.

De Kleine Kerkenraad, ook wel Moderamen genoemd, is het dagelijks bestuur van de kerk. Het dagelijks bestuur bereidt de bijeenkomsten van de Kerkenraad voor en voert besluiten van de Kerkenraad uit. Ook wikkelt het, onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad, zaken van formele en administratieve aard af die geen uitstel toelaten.
De kleine kerkenraad wordt gevormd door de predikant en vertegenwoordigers van de ouderlingen, de ouderling-kerkrentmeesters, de jeugdouderlingen en de diaconie en de (vice-)voorzitter en scriba van de kerkenraad.

terug