zondag 26 mei 2024 om 19:00

Avonddienst
Voorganger(s): ds. G. den Hartogh (Barendrecht).

Collectes:
1e Buitenlands doel   2e Kerk


PUTTEN UIT DE BRON
Vorige week werden de uitkomsten gepubliceerd van een enquête die gehouden was door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hieruit bleek dat het aantal mensen in Nederland dat zichzelf nog 'religieus' noemt in de afgelopen tien jaar met maar liefst 11% is gedaald: van 53 naar 42%. Beperken we ons tot het christendom dan betekent dit, dat steeds minder personen zich aangesproken voelen door de boodschap van het evangelie. In plaats daarvan wendt men zich tot andere inspiratiebronnen. 
Over die bronnen, in vergelijking met dé Bron, Jezus Christus, gaat het in de dienst van zondagavond. Uitgangspunt voor de verkondiging zijn Jesaja 12, alsmede Johannes 4: 7-14 en Johannes 7: 37-39. 
We hopen op een heel goede en gezegende dienst!

Orde van de dienst:
01. Woord van welkom en mededelingen 
02. Intochtslied: 87 - Op Sions berg
03. Stil gebed
04. Bemoediging en groet
05. Loflied: Opwekking 733 - Tienduizend redenen 
06. Gebed om verlichting
07. Schriftlezing: Jesaja 12
08. Lied: 653: 1 en 3 - U kennen uit en tot U leven
09. Schriftlezing: Johannes 4: 7-14
10. VERKONDIGING
11. Lied: 686 - De Geest des Heren heeft
12. Geloofsbelijdenis
13. Lied: 675: 1 - Geest van hierboven 
14. Dankzegging en voorbeden - Stil gebed - Onze Vader
15. Collectemoment
16. Slotlied: 868: 1, 2, 3 en 5 - Lof zij de Heer 
17. Uitzending en zegen
18. Lied: 415: 3 - Amen, amen, amen

terug