Pastoraat Pastoraat

Pastoraat


Het pastoraat vormt de basis voor het gemeente zijn.  Dat houdt in dat we naar elkaar omzien, voor elkaar zorgen en met elkaar op weg zijn. We lopen zo nodig  een eindje met elkaar mee, en laten daarbij iets van God zien. We willen pastorale zorg bieden daar waar nodig en aan die mensen die daaraan behoefte hebben. Het pastoraat in onze gemeente kent verschillende functies, te weten ouderling, pastoraal medewerker en contactpersoon.
De ouderling is hoofdverantwoordelijk voor het hele pastoraat, onder eindverantwoordelijkheid van de predikanten.
Als ouderling legt men huisbezoeken af, dat kan individueel of met enkele gezinnen samen. Er kan ook voor gekozen worden om wijkavonden te organiseren in plaats van of in aansluiting op het reguliere huisbezoek. Gemeenteleden mogen rekenen op bezoek bij huwelijksjubilea, bij ziekte (ziekenhuisbezoek), bij rouw en als men in een verzorgings- of verpleeghuis woont. De ouderling woont de kerkenraadsvergaderingen bij en de vergaderingen van de pastorale raad. Ook organiseert de ouderling het wijkoverleg van het eigen team. En natuurlijk zijn er voor de ouderling taken die voorkomen in de eredienst en bij trouw- en rouwdiensten.
De pastoraal medewerker werkt nauw samen met de ouderling. Hij of zij is gekoppeld aan een bepaalde wijk en dus aan een wijkouderling. De pastoraal medewerker heeft dezelfde taken als de ouderling, met uitzondering van het bijwonen van de kerkenraadsvergaderingen en het uitvoeren van ambtelijke taken tijdens de eredienst. Wel woont de pastoraal medewerker minimaal 2x per jaar het toerustingsgedeelte bij van de pastorale raad. De ouderling en de pastoraal medewerker moeten elkaar dus kunnen vervangen in goed onderling overleg.

De wijkmedewerker is als het ware de oren en ogen in de wijk. Zij (of hij) bezoekt jarigen van 80 jaar en ouder, als daar behoefte aan is bezoekt ze de oudere gemeenteleden,j brengt een bezoek bij geboorte, huwelijksjubilea, ziekte, ziekenhuisopname of juist bij thuiskomst na de opname.

De pastorale raad vergadert 6 keer per jaar, waarvan 2 keer met de pastoraal medewerkers.
De indeling van de wijken en de samenstelling van de wijkteams kunt u vinden onder het kopje ‘wijkindeling’

 

terug